• در قسمت مبلغ ، مقداری که توسط کارشناسان ما اعلام شده است را به صورت دقیق (به ریال) وارد نمایید.

  • در قسمت نام خودروی درخواستی، نام خودرویی که در مرحله رزرو انتخاب کرده بودید یا در اجاره دارید را وارد نمایید.